Wyznaczam pracownika do udzielania pierwszej pomocy – Co dalej?

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Bycie wyznaczonym do udzielania pierwszej pomocy nie wymaga zmiany zakresu czynności pracownika ani dokonania zmian w treści umowy o pracę.

Czy będę miał(a) więcej obowiązków w umowie?

Będąc osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy, jest się zobowiązanym do udzielenia pierwszej pomocy w czasie pracy – w normalnych ustalonych godzinach pracy. To na pracodawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia takiej ilości pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, aby stale w zakładzie pracy była odpowiednia ilość osób wyznaczonych i przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy.

Co, jeśli system pracy jest zmianowy?

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w takiej ilości, aby na każdej zmianie roboczej byli obecni przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy pracownicy. Co ważne – pracodawca powinien tak zaplanować grafik, aby w razie urlopów, czy przebywania na zwolnieniach lekarskich, zawsze w zakładzie pracy była obecna inna osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy.

udzielanie pierwszej pomocy przez pracowników

Czy wystarczy szkolenie BHP?

Ramowe programy szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich grup zawodowych z BHP, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), zobowiązują organizatorów tychże szkoleń do umieszczenia w programach elementów pierwszej pomocy, to jednak jak wynika z doświadczenia – przekazywane w ich trakcie wiadomości nie są wystarczające dla osób, które mają być do tego celu wyznaczone. Tematyka z zakresu ratownictwa podczas szkoleń wstępnych i okresowych jest jedynie zaznaczona, wręcz marginalizowana. Najczęściej sprowadza się do przeklikania kilku slajdów, omówienia w formie wykładu ogólnych zasad, bez możliwości przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zabezpieczenia urazów, jak zwichnięcia lub złamania, zaopatrywania ran czy omówieniu różnic w postępowaniu przy zdarzeniach internistycznych jak np. zawał czy udar. Udział w szkoleniu bhp nie pozwoli pracownikowi wyznaczonemu do udzielania pierwszej pomocy, na nabranie odpowiednich umiejętności, które w przyszłości przełożyłyby się na jakość i skuteczność udzielenia pomocy przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

Osoby wyznaczane przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy powinny przejść oddzielne, niezależne od szkolenia bhp, specjalistyczne szkolenie z tego, które pozwoli im nie tylko zaznajomić się z teoretycznymi schematami wykonywania czynności związanych z udzielaniem pomocy, ale również oswoić się z nimi na poziomie jak najbliższym praktycznemu. Przez wzgląd na to, że niewykorzystana wiedza unika, pracownicy rotują, takie szkolenia powinny być okresowo powtarzane (np. co dwa lata), aby zdobyta wiedza i umiejętności były systematycznie odświeżane, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy będzie na odpowiednio wysokim poziomie.
Co ważne – koszt zorganizowania takiego szkolenia dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy spoczywa na pracodawcy.

Jakie szkolenie wybrać?

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie precyzuje kompetencji instruktorów szkolących osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Zasadniczo może to być lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, ratownik, a także nauczyciel, który posiada należyte przygotowanie, poświadczone dokumentem, uzyskanym po przebytym kursie. Warto jednak przy szukaniu jednostki szkolącej skupić się na tym, aby szkolenie z pierwszej pomocy miało jak najbardziej praktyczny. Co za tym idzie, aby jednostka szkoląca dysponowała nowoczesnym sprzętem w ilości dostosowanej do ilości pracowników. Aby program szkolenia zawierał tematykę dostosowaną do branży, w której szkolenie będzie prowadzone. Aby instruktorzy byli praktykami na co dzień udzielającymi pierwszej pomocy. Pozwoli to nie tylko na to, aby pracownicy zostali przeszkoleni na odpowiednim poziomie, ale wzrośnie także ich pewność co do umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, a to bezpośrednio przełoży się na poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

My stawiamy na praktykę, praktykę i jeszcze raz praktykę.
Zapraszamy do kontaktu
!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top