Czy Defibrylator może porazić mnie prądem ?

AED czyli Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator to urządzenie pozwalające przywrócić poprawny rytm serca. Zasada jest następująca – jeśli masz możliwość użyj AED jak najszybciej jeśli rozpoznasz Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Szybkie użycie poprawia przeżywalność poszkodowanego do prawie 70%. Elementem wpływającym na skuteczność naszego działania jest szybkość podłączenia AED do klatki piersiowej poszkodowanego. Dlatego jeśli rozpoznałeś brak oddechu a najbliższe AED jest obok Ciebie- nie czekaj włącz je i wykonuj jego polecenia.

AED mogą mieć różny kształt i budowę ale idea jest taka sama. Jeden przycisk który służy do włączenia a drugi do wykonania impulsu. Nie ma możliwości aby urządzenie przypadkowo wykonało impuls elektryczny przy okazji rażąc prądem świadka zdarzenia.

Jak poprawnie korzystać z defibrylatora?

Aby skutecznie skorzystać z AED należy:

  1. Włącz AED i słuchaj poleceń głosowych urządzenia.
  2. Naklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową, tak jak pokazano na opakowaniu elektrod: pod prawym obojczykiem wzdłuż tułowia pod lewą pachą wzdłuż tułowia.
  3. Odsuń się od poszkodowanego! Po naklejeniu elektrod następuje analiza rytmu. W trakcie analizy rytmu nie wolno dotykać poszkodowanego!
  4. Jeśli po analizie pojawi się komunikat: Wyładowanie elektryczne wskazane, odsuń się od poszkodowanego i wciśnij przycisk wstrząs.
  5. Podczas wyładowania nie wolno dotykać poszkodowanego!
  6. Po wyładowaniu natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze (30 uciśnięć: 2 oddechy).
  7. Postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku zatrzymania krążenia (Zatrzymanie krążenia u dorosłego) do czasu automatycznego rozpoczęcia kolejnej analizy rytmu serca.
  8. Jeśli po analizie pojawi się komunikat: Wyładowanie elektryczne jest niewskazane, natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze (30 uciśnięć: 2 oddechy).
  9. Postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku zatrzymania krążenia do czasu automatycznego rozpoczęcia kolejnej analizy rytmu serca.

Program AED

Program publicznego dostępu do defibrylacji (Public Access Defibrillation Program) to inicjatywa mająca na celu zwiększenie dostępności zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych oraz zachęcenie świadków nagłego zatrzymania krążenia do podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z ich wykorzystaniem. Według pierwotnych założeń tego programu, aby zwiększyć przeżywalność osób, u których doszło do zatrzymania akcji serca w miejscu publicznym, należy stworzyć możliwość szybkiego przeprowadzenia defibrylacji przez przygodnych świadków zdarzenia, jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

W wielu krajach, aby zwiększyć skuteczność program publicznego dostępu do defibrylacji, w projekt ten zaangażowano policję i straż pożarną. Międzynarodowe organizacje, takie jak Europejska Rada Resuscytacji (European Resuscitation Council) i Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association) zalecają, aby zautomatyzowane defibrylatory były dostępne w tych miejscach, gdzie ze względu na obecność dużej liczby osób wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia epizodu nagłego zatrzymania krążenia, np. w portach lotniczych, centrach handlowych, obiektach sportowych, szkołach, zakładach pracy. Ustanowienie w danym miejscu programu AED inicjuje również: szkolenie w zakresie podstaw resuscytacji i obsługi defibrylatora osób, które potencjalnie mogą zostać zaangażowane w udzielanie pierwszej pomocy, stworzenie planu reagowania na wypadek zaistnienia potrzeby użycia AED w danym miejscu, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie sprawności technicznej urządzenia. Wszystkie te działania są gwarancją powodzenia programu.

Do oznakowania miejsc, gdzie dostępne są AED, stosuje się specjalne tablice informacyjne. W Europie przedstawiają one graficzny symbol serca w kolorze białym na zielonym tle z przechodzącą przez nie błyskawicą, a w Ameryce Północnej graficzny symbol serca w kolorze czerwonym na białym tle z przechodzącą przez nie błyskawicą .

defibrylator oznaczenie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top